Bai Tap Ve Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Đối cùng với môn học tập Tiếng Anh lớp 9, phần kỹ năng về mệnh đề quan hệ dường như người nào cũng cần cần nắm rõ. Vì đó là điểm ngữ pháp cơ bản vô cùng quan trọng, là kiến thức căn nguyên giúp cho các bạn học sinh học tốt môn học tập này ở chương trình THPT.

Bạn đang xem: Bai tap ve mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

Và việc tiếp tục luyện tập các bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9, để giúp đỡ cho bọn họ nắm rõ kiến thức một cách tốt nhất.

*

Kiến thức đáng chú ý về mệnh đề tình dục lớp 9

Trước khi có thể thực hành tốt những bài xích tập mệnh đề tình dục lớp 9, hãy cùng mọi người trong nhà ôn lại về mệnh đề này nhé!

Mệnh đề quan hệ tình dục hay có cách gọi khác là Relative Clause, được xem như là mệnh đề phụ dùng để làm thay nạm cho danh từ đứng trước nó. Nó bước đầu bằng các đại từ dục tình như: who, which, that, whom, whose. Hay những trạng từ quan hệ tình dục như where, when.

Cụ thể:

WHOM 

Whom bổ sung cập nhật cho danh tự chỉ người

Whom có tác dụng tân ngữ vào câu

Đằng sau Whom là 1 trong mệnh đề (S +V).

WHO

Who thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

Who làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Sau Who là 1 trong những V.

WHOSE

Whose sửa chữa tính từ tải và sở hữu bí quyết của danh từ bỏ phía trước.

Đằng sau Whose là một trong những mệnh đề (S+V).

THAT

That thay thế sửa chữa danh tự chỉ người, sự vật, vụ việc hoặc vào phép đối chiếu nhất.

That hay sửa chữa cho Who, Which, Whom ở đông đảo mệnh đề quan hệ nam nữ xác định.

WHICH

Which thay thế cho các danh từ bỏ chỉ sự vật, sự việc, hiện nay tượng.

Which thường cai quản ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Sau Which rất có thể là V hay là mệnh đề (S +V).

WHERE

Where cần sử dụng ở mệnh đề chỉ vị trí chốn.

Sau Where có thể là V hoặc mệnh đề.

WHEN

When sử dụng cho mệnh đề chỉ thời gian.

Sau đó rất có thể là V hoặc một mệnh đề.

Bài tập mệnh đề dục tình lớp 9

Bài 1: Điền vào vị trí trống cùng với đáp án tương xứng nhất

1. She is talking about the tác giả ……….. Book is one of the best-sellers this year.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. The children, ……….. Parents are famous teachers, are taught well.

A. That

B. Whom

C. Whose

D. Their

3. The exercises which we are doing ……….. Very easy.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

4. Was Neil Armstrong the first person ……….. Foot on the moon?

A. Set

B. Setting

C. To lớn set

D. Who was set

5. My mother, ……….. Everyone admires, is a famous teacher.

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

6. He bought all the books ……….. Are needed for the next exam.

A. Which

B. What

C. Those

D. Who

7. Bởi you know the boy ……….. We met at the tiệc ngọt last week?

A. Which

B. Whose

C. Who is

D. Whom

8. The man ……….. Next to me kept talking during the film, ……….. Really annoyed me.

A. Having sat / that

B. Sitting / which

C. Khổng lồ sit / what

D. Sitting / who

9. This is the village in ……….. My family và I have lived for over đôi mươi years.

A. Which

B. That

C. Whom

D. Where

10. The old building ……….. Is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

ĐÁP ÁN

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. B

Bài 2: Sử dụng các mệnh đề dục tình viết lại các câu dưới đây:

1. Show me the new hats. You bought them last night.=>> ……………………………………………………………………..

2. That is a company. It produces rings.

=>> ……………………………………………………………………..

3. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

=>> ……………………………………………………………………..

4. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it lớn send & receive messages.

=>> ……………………………………………………………………..

5. The man is her father. You met him last week.=>> ……………………………………………………………………..

6. Zoe likes the xanh T-shirt. My sister is wearing it.

=>> ……………………………………………………………………..

7. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

=>> ……………………………………………………………………..

8. The children were attracted by the show. It was performed so many.=>> ……………………………………………………………………..

9. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.=>> ……………………………………………………………………..

10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.=>> ……………………………………………………………………..

Xem thêm:

ĐÁP ÁN

1. Show me the new hats which you bought last night.

2. That is a company which produces rings.

3. My best friend can compose songs which Ly sings very well.

4. Zoe bought a new phone yesterday which I can use to send and receive messages.

5. The man whom you met last week is her father.

6. Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.

7. Zoe has a sister whose name is Juma.

8. The children were attracted by the show which was performed so many.

9. Tet is a festival that often happens in late January or early February.

10. Jack is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 3: Nối hai câu sau thành một câu có nghĩa bằng cách sử dụng những mệnh đề quan hệ tình dục phù hợp

1. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

…………………………………………………………………………………………….

2. The woman works in a hospital. She is from India.

…………………………………………………………………………………………….

3. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

…………………………………………………………………………………………….

4. The first boy has just moved. He knows the truth.

…………………………………………………………………………………………….

5. Linh liked the waiter. He was very friendly.

…………………………………………………………………………………………

6. They are looking for the man và his dog. They have lost the way in the forest.

…………………………………………………………………………………………….

7. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………………………………………………………………

8. The TV got broken. It was my grandfather’s.

…………………………………………………………………………………………….

9. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter ……………………………………………

10. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

…………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

2. The woman who is from India works in a hospital.

3. The man whose daughter is fond of dancing works for my father’s company.

4. The first boy who knows the truth has just moved.

5. Linh liked the waiter who was very friendly.

6. They’re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.