Cách Nhận Biết Các Loại Từ Trong Tiếng Anh

Cách phân biệt danh từ, tính từ, rượu cồn từ, trạng trường đoản cú trong tiếng Anh – Mẹo tách biệt Danh Từ, Động Từ, Tính Từ, Trạng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh một giải pháp siêu dễ dàng. Xem cùng học ngay nhé!

Vị trí của Danh trường đoản cú , Động tự , Tính từ bỏ , Trạng Từ vào câu

Danh tự (nouns):


*

Danh thường xuyên được đặt ở những vị trí sau :

1. Nhà ngữ của câu (thường mở màn câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian)

Ví dụ 1: Maths is the subject I like best.

Bạn đang xem: Cách nhận biết các loại từ trong tiếng anh

Trong đó, Maths là danh từ làm chủ ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went home at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng từ chỉ thời gian, với Lan là danh từ thống trị ngữ câu

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….

Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, và danh từ đã là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính từ bỏ sở hữu, với danh trường đoản cú là father

3. Có tác dụng tân ngữ, sau động từ

Ví dụ 5: I lượt thích English.

Trong đó, cồn từ like và danh từ bỏ là Englih

4. Sau “enough”

Ví dụ 6: He didn’t have enough money to lớn buy that car.

5. Sau các mạo trường đoản cú a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu trúc a/an/the adj noun)

Ví dụ 7: This book is an interesting book.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at……

Ví dụ 8: nam giới is good at Chemistry.

Động trường đoản cú (verbs)

Vị trí của hễ từ vào câu cực kỳ dễ nhận thấy vì nó thường che khuất chủ ngữ (Nhớ cảnh giác với câu có khá nhiều mệnh đề).

Ví dụ 28: My family has five people.

Ví dụ 29: I believe her because she always tells the truth.

Chú ý: khi sử dụng động tự nhớ lưu ý thì của chính nó để chia cho đúng.

Tính tự (adjectives)

Tính từ hay đứng ở những vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj N

Ví dụ 9: Ho Ngoc Ha is a famous singer.

2. Sau hễ từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get adj

Ví dụ 10: She is beautiful

Lưu ý: kết cấu keep/make O adj

Ví dụ 11: She makes me happy

3. Sau “too”: S tobe/seem/look…. Too adj…

Ví dụ 12: He is too ugly lớn love her

4. Trước “enough”: S tobe adj enough…

Ví dụ 13: He is tall enough to play volleyball.

Xem thêm:

5. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that

Ví dụ 14: The weather was so bad that we decided khổng lồ stay at home

6. Tính từ bỏ còn được sử dụng dưới những dạng so sánh (lưu ý tính từ nhiều năm hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Ví dụ 15: Meat is more expensive than fish.

Ví dụ 16: Bao Thy is the most intelligent student in my class

7. Tính từ vào câu cảm thán: How adj S V với What (a/an) adj N

Ví dụ 17: How beautiful she is!

Trạng trường đoản cú (adverbs)

Trạng từ thường xuyên đứng ở các vị trí sau

1. Trước rượu cồn từ thường (nhất là những trạng từ bỏ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ 18: They often get up at 6am.

2. Thân trợ rượu cồn từ và cồn từ thường

Ví dụ 19: I have recently finished my homework.

3. Sau rượu cồn từ tobe/seem/look…và trước tính từ: tobe/feel/look… adv adj

Ví dụ 20: She is very nice.

4. Sau “too”: V(thường) too adv

Ví dụ 21: The teacher speaks too quickly.

5. Trước “enough” : V(thường) adv enough

Ví dụ 22: The teacher speaks slowly enough for us lớn understand.

6. Trong cấu tạo so….that: V(thường) so adv that

Ví dụ 23: Jack drove so fast that he caused an accident.

7. Đứng cuối câu

Ví dụ 24: The doctor told me to breathe in slowly.

8. Trạng tự cũng thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc thân câu cùng cách các thành phần không giống của câu bởi dấu phẩy (,)

Ví dụ 25: Last summer I came back my trang chủ country

Ví dụ 26: My parents had gone lớn bed when I got home.

Ví dụ 27: It’s raining hard. Tom,however, goes lớn school.

Dấu hiệu của danh từ, tính từ, trạng từ

Danh từ (nouns)

Danh từ thường chấm dứt bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness

Ví dụ 30: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, scholarship, socialism, ability, sadness, happiness….

Tính từ (adjective)

Tận cùng là “able”: comparable, comfortable, capable, considerable

Ví dụ 31:We select the hotel because the rooms are comfortable

Tận cùng là “ible”: responsible, possible, flexible

Ví dụ 32: She is responsible for her son’s life

Tận thuộc là “ous”: dangerous, humorous, notorious, poisonous

Ví dụ 33: She is one of the most humorous actresses I’ve ever known

Tận thuộc là “ive”: attractive, decisive

Ví dụ 34: She is a very attractive teacher

Tận thuộc là ” ent”: confident, dependent, different

Ví dụ 35: He is confident in getting a good job next week

Tận thuộc là “ful”: careful, harmful, beautiful

Ví dụ 36: Smoking is extremely harmful for your health

Tận cùng là “less”: careless, harmless

Ví dụ 37: He is fired because of his careless attitude lớn the monetary issue

Tận cùng là ” ant”: important

Ví dụ 38: Unemployment is the important interest of the whole company

Tận cùng “ic”: economic, specific, toxic

Ví dụ 39: Please stick to the specific main point

Tận cùng là ” ly”: friendly, lovely, costly

Ví dụ 40:Making many copies can be very costly for the company.

Tận thuộc là “y”: rainy, sunny, muddy (đầy bùn), windy…

Ví dụ 41: Today is the rainy day

Tận cùng là “al”: economical (tiết kiệm), historical, physical…

Ví dụ 42: Instead of driving lớn work, he has found out a more economical way to save money.

Tận cùng là “ing”: interesting, exciting, moving = touching (cảm động)

Ví dụ 43: I can’t help crying because of the moving film

Tận cùng là “ed”: excited, interested, tired, surprised…

Ví dụ 44: He has been working so hard today, so he is really exhausted

Trạng từ bỏ (adverbs)

Trạng từ hay được thành lập bằng phương pháp thêm đuôi “ly” vào tính từ

Beautiful => beautifully, useful => usefully, careful => carefully, bad => badly….