Kiểm tra 1 tiết tin học 11 trắc nghiệm

Xét khai báo sau đây trong Pascal:Var X,Y,Z : integer;C : char;I,J : real;N : word;Bộ nhớ cấp phát cho 7 phát triển thành này là:

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết tin học 11 trắc nghiệm

Câu 8: mang lại khai báo biến dưới đây (trong Pascal):Var m,n :integer;x,y :real;lệnh gán nào sau đây là sai?


Câu 11: Hãy cho biết thêm câu lệnh chuyển ra màn hình hiển thị câu: “Xin chao” và bé trở đặt ở cùng hàng với câu kia (không xuống hàng).


Hãy cho thấy thêm đoạn lịch trình sau tất cả mấy lỗi:Var x,y:integer;Kq:boolean;BeginX:=3; y:=2;If x>y then kq=true; else kq:=false;End.
Cho biết kết quả của đoạn lịch trình sau:N:=5;tong:=0;For i:=1 to n dof ( i gian lận 3=0) then Tong:=tong+i;Write( ‘ tong la ’, tong);

Câu 21: Trong ngữ điệu lập trình Pascal, cho đoạn công tác sau:Var a,b :byte ;Begina :=5 ; b :=3;a :=b ; b :=a ;writeln(b,a) ;end.Trên screen sẽ có hiệu quả là:


Câu 22: cùng với S có giá trị 7.345.Kết quả dấn được sau khi thực hiện câu lệnh:Writeln(‘ Tong S=’, S:6:2);là:


Câu 25: triển khai đoạn lịch trình sau đây:a:=2;while aGiá trị làm sao dưới đó là giá trị của a được hiện tại trên màn hình:


Xem thêm:

A.
*

B.
*

C.
*

D.
*

*

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Kiểm tra 15 phútKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra học kì 1Kiểm tra học kì 2
Luyện thi theo bài xích học
Luyện thi trung học phổ thông Quốc Gia

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Bài họcBài soạnBài giảng
Bài giới thiệuBài hướng dẫn
Bài làm cho vănBài trắc nghiệm
Kiểm tra 15PKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra HK1Kiểm tra HK2
Thi vào lớp 10Tốt nghiệp THPT