Text of Materi Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2.docx
Anda sedang menonton: Materi bahasa jawa kelas 9 semester 2

Materi Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2Kereta basa Kereta basa; Kerata basa yaiku negesi tembung saka wandane (mengartikan kata dilihat dari suku katanya/makna kata dari penjelasan kata asalnya).Contone1. Piring = sepine yen miring.2. Tebu = antebing kalbu.3. Cengkir = kencenging pikir.4. Gedhang = digeged bubar (lebar) madhang.5. Kupluk = positioner nyempluk.6. Kaji = tekade mung siji.7. Maling = Njupuk ngamale wong sing ora eling.8. Pengemudi = yen ngaso banjur mampir.9. Sekuter = sedheku nanging banter.10. Krikil = keri ing sikil.11. Berbicara = kesusu weruh.12. Wedang = ngawe kadang.13. Tuwa = ngenteni metune nyawa.14. Sruwal = saru yen uwal.15. Kotang = sikute diutang.16. Kuping = menemukan njepiping.17. Sindur = isin yen mundur.18. Simah = isine omah.19. Guru = digugu lan ditiru.20. Ukir = ukurane pikir.21. Bocah = mangane kerajaan kebo pegaweyane ora kecacah.22. Prawan = yen pepara (dolan) wayah awan.23. Tumpukan = yen diungkurake banjur isi.24. Andhong = anake supaya gelis nggendhong.25. Setir = senajan singset tetep bisa ~ muntir.26. Garbu = yen ora mbegar ora bisa ~ mlebu.27. Mantu = dieman-eman meksa metu.28. Kathok = diangkat baka sithok.29. Ruji = diruru siji-siji.30. Buta = kalbu song ora ditata. 31. Anak = karep apa-apa kudu ana lan nak32. Bapak = bap apa-apa pepak33. Batur = embat-embating tutur34. Bocah = yn mangan kerajaan kebo, penggawyan ora kecacah35. Brekat = didlh mak breg terus diangkat36. Cangkem = yn ora dicancang ora mingkem37. Separo = kanggo nyancang pikir38. Cengkir = kenceng pikir39. Dsmber = gedh-gedhn sumber40. Dongeng = dipaido ora mngng41. Garwa = sigaran nyawa42. Gedhang = digeget batang madhang43. Gusti = bagusing ati 44. Januari = udan saben arikaji 45. Kathok = diangkat sitok-sitok46. Kodhok = tka-tka ndhodhok47. Krikil keri = nang sikil48. Kupluk = menemukan nyempluk49. Tumpukan = yn diungkurak banjur isi

Jenising layang Jenising layang;1. Layang biwara (surat kabar, suratnya laporan)2. Layang iber-iber (surat kiriman)3. Layang dhawuh (surat perintah)4. Layang lelayu (surat kematian)5. Layang kitir (surat kilade / cekak aos)6. Layang ulem (surat undangan)

Perangane layang Perangane layang1. Satata Basa : Alamate layang mungkin katulis sudut tengen utawa kiwa ing dhuwur.Tuladha : KaturBapak/Ibu GuruSD Negeri Salatiga 06Salatiga2. Adangiyah (Salam pambuka/salam taklim) : Tembung pamuji rahayu upamane :a. Assalamualaikum Wr.Wb.b. Rinengga sugenging pakurmatan.c. Tansah winantu suka basuki.d. Katentreman lan karahayone. Winantu ing bagya mulya.f. Sembah sungkem.g. Ingkang sembah pangabekti.3. Purwaka (Pambuka layang) : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangareparep supaya kang dikirimi uga slamet.Tuladha : Ingkang sembah pangabekti.Sesarengan surat menika ingkang putra ngaturi kabar, bilih bapak lan tengah saha adik-adik pinaringan wilujeng. Ingkang kula suwun Pak Dhe lan Bu Dhe inggih semanten ugi.4. Surasa Basa : Isine layang, kekarepane layang.Tuladha : Pak Dhe lan Bu Dhe, benjang hari libur tanggal 20 Mei 2013 siur semester 2 , kula badhe hari libur dateng dalemipun Pak Dhe lan Bu Dhe kaliyan adhik-adhik. Dene menawi Pak Dhe lan Bu Dhe kagungan wekdal kula dipunteraken dateng Owabong.5. Wasana Basa (Panutup layang) : Pungkasaning layang, tuladhane : a. Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh.b. Wasana cekap semanten menawi wonten kelepatan atur kuala nyuwun pangapunten.c. Tampan semene dhisik layangku, aku nunggu layang balesanmu. Matur nuwun.6. Titi pangeran (Papan lan titi mangsa) : Nelakake wektu panulisaning layang.a) Salatiga, 8 April 2013 7. Peprenah : Asale layang saka sapa tuladha : a. Saking ingkang putrab. Bapakmu ing omahc. Adhimu saka paran, lsp8. Tapak Asma/Tandha Asma : gejala tangan kang gawe layang.9. Asma Terang : Asma terang song gawe layang.

Tembung Lingga Lan Tembung Andhahan

1. Tembung Lingga (Kata Dasar)Tembung lingga yaiku tembung kang durung owah saka asale, kang durung malalui imbuhan apaapa, utawa tembung kang isih wungkul, isih wantah utawa isih asli. Tembung lingga isoh digolongake wujud bebas (bentuk bebas). Tembung lingga ana kang dumadi saka sakwanda, rong wanda, utawa telung wanda (suku kata).Tuladha : Turu Tangis Pari Pangan Mustaka Tulis Laku Caping kramas adus lukis2. Tembung Andhahan (Kata jadian)Tembung andhahan yaiku tembung kang owah saka asale. Tembung andhahan dumadi saka tembung lingga kang melalui imbuhan utawa tembung lingga kang wis dirimbag. Owahowahan iku bisa ~ awujud : Wuwuhan (imbuhan) Ngrangkep tembung (kata ulang) Nyambor tembung (kata majemuk)Salah sawijini cara ndhapuk tembung andhahan iku kanthi menehi wuwuhan, wuwuhan iku ana telu yaiku : ater-ater (awalan), seselan (sisipan), lan panambang.a. Ater Ater (awalan),Tembung andhahan amarga melalui ater ater umpamane : Nyilih : ny- + silih Mlaku : m- + laku Diwaca : di- + waca Kesandhung : ke- + sandhung Dakjupuk : dak- + jupukb. Seselan(sisipan)Tembung andhahan amarga seselan umpamane : Gumuyu : um + guyu Tinulis : in + tulis Kerelip : er + kelipc. Panambang (akhiran)Tembung andhahan amarga melalui panambang umpamane : Telatan : telat + -an wake up : awak + -e Bukuku : buku + -ku Tulisen : tulis + -end. Wuwuhan GabungTembung andhahan amarga melalui wuwuhan garibe umpamane : Digawakake : di- + gawa -ake Njupaki : n- + jupuk -i Nilisaka : n- -ake

TEMBUNG SAROJA

Tembung saroja yaitu tembung rangkep kang tegese meh pada.( dua kata yang mempunyai konotasi sama)Contone : a) Sato kewan = bermacammacam hewanb) Tangga teparo = tetanggac) Welas asih = belas kasihd) Adap asor = turun hatie) Ayem tentrem = senang bahagiaTuladha :1. Sajake warga desa padha katon ayem tentrem lan sayuk rukun mbangun desa. Ayem = tentrem Sayuk = rukun2. Susilowati olehe mlaku gandheng renteng karo kancane Gandheng = renteng3. Paseduluran katon guyub rukun4. Yen ana bot repote aja pisanpisan sambat aku5. Raden Gatut kaca iku satriya Sekti mandraguna6. Lungguha kang becik aja jejel riyel mangkono kuwiIki wadi temenan suket godhong aja nganti krungu.

Tembung Entar Tembung Entar yaiku tembung kang nduweni teges dudu sabenere utawa wantah. Tembung Entar uga diarani tembung silihan (kata kiasan). Tuladha :1. Dawa tangane = seneng njupuk barange liyan2. Lunyu ilate = mencla-mencle omongane3. Jembar segarane = gampang manehi pangapura4. Adol bagus = pamer denda / kemayu5. Rai gedheg = ora ana isin nang uwong6. Lobok atine = sabar7. Nganakake dhuwit = dhuwit dibungai8. Adus kringet = nyambur gawe rekasa banget9. Ngangsu kawruh = meguru10. Padhang ulate = sumeh / ngguyuan11. Nandur kabecikan = nggawe kabecikan12. Entheng tangane = seneng tandhang nggawe13. Memutarbalikkan kupinge : nesu banget14. Abang-abang lambe : ora temenanan15. Baling liring : nglirik mripat16. Bening atine : sumeh17. Cancut taliwanda : tandang gawe18. Cupet atine : gampang nesu19. Dadi gawe : ngrepotake20. Gadho ati : gawe susah ati21. Jembar kaweruhe : akeh ngelmune22. Kuwat drajad : cocok dadi pemimpin23. Lara ayu : lara cacaren24. Mata dhuwitan : srakah marang dhuwit25. Padhang dalane : mlebu surge26. Udan tangis : akeh song padha nangis27. Mogel ilate : mangan sing sarwa enak

Sanepa

Sanepa tegese unen-unen bangsane pepindhan lan ajeg panganggone ngemu surasa mbangetake nanging nganggo tembung song tegese kosok baline karo karepe.Tuladha:a. Arang kranjang : kerep bangetb. Arang wulu kucing : akeh bangetc. Arum jamban : banger/mambu bangetd. Pait madu : legi bangete. Atos debog : empuk bangetf. Jero tapak meri : cethek bangetg. Abang dluwang : pucet banget

Unsur penting Bacaan

1. Paraga UtamaParaga song nduweni sesambungan karo kedadean crita sing most akeh.2. Paraga TambahanParaga song kanggo geganep crita utawa paraga sing arangarang sesambungan karokedadean crita.3. Paraga ProtagonisParaga song pakartine utama.4. Paraga AntagonisParaga sing pakartine ala.5. AlurUrut urutane kedadean sing ana ing crita, konspirasi ana song maju, mundur lan campuran.6. Latar panggonanSamubarang song nggambarake papan kedadean crita. Tuladha: Ing Alas, Ing desa, ing omah, lsp7. Latar wektuWektu song nggambarake kedadean iku dumadi. Tuladha : biyen, dhek semana, jam, dina, sasi, lsp.8. TemaBakune crita utawa chapter sing wigati utawa song akeh karembug ing crita.9. Watake paragaSipatsipat kang diduweni saben paraga ing crita.10. AmanatPesan morell utawa piwulang becik saka crita

MacapatMacapat; artine maca papat-papat.Macapat ana 11;1. Mijil : tresna marang pepadha, prihatin, pituthur2. Kinanthi : seneng, tresna3. Sinom : ethes4. Asmaradana : susah, seneng5. Dhandhanggula : luwes6. Gambuh : sumanak, sumadulur7. Maskumambang : nelangsa8. Durma : nesu, mangkel9. Pangkur : kereng, nepsu10. Megatruh : susah, prihatin, getun11.

Lihat lainnya: Download Soal Cpns Dan Pembahasan Pdf, Soal Cpns Gratis Prediksi Soal Soal Tes Cpns

Pocung : gregetan, kendho

Guru Gatra, Guru Wilangan lan Guru lagu-lagu tembang Macapat adalah tembang atau puisi secara tradisional Jawa. Guru gatra adalah jumlah baris di dalam tembang macapatTuladha : kronik contoh tembang macapat Mijil di bawah ini:Payo kanca bareng ngudi ngilmi pengelolaan ke-1Mumpung isih enom pengelolaan ke-2Ja katungkul gegojegan wae garis ke-3Bapak ibu guru wus maringi pengelolaan ke-4Kawruh kang sayekti pengelolaan ke-5Agung gunanipun garis ke-6Berdasarkan contoh Mijil pada maka: Guru gatra berjumlah 6 Guru wilangan adalah jumlah kesukuan kata batin tembang macapat.Tuladha : Pa-yo -kan-ca- ba-reng- ngu-di -ngil-mi = 10Mum-pung i-sih e-nom = 6Ja- ka-tung-kul -ge-go-je-gan-wa-e = 10Ba-pak- i-bu- gu-ru- wus-ma-ri-ngi = 10Kaw-ruh -kang- sa-yek-ti = 6A-gung- gu-na-ni-pun = 6 Guru lagu-lagu adalah jatuhnya suara di akhir pengelolaan tembang macapat.Guru lagu :Payo kanca b