1. Nama-Nama Gunung di Kalimantan :u00a0

u00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung Kinabaliu00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung Kemulu00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung Kelamu00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung Rumputu00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung Saranu00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung Kerihunu00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung Sarempakau00a0 u00a0u00a0u00a0- Gunung mountain Lawit2. Nama-Nama Lembah di Kalimantan :u00a0u00a0 u00a0u00a0u00a0- Lembah Danumu00a0 u00a0u00a0u00a0- Lembah Kahungu00a0 u00a0u00a0u00a0- Lembah Durianu00a0 u00a0u00a0u00a0- Lembah Sungai Gedhang3. Nama-Nama Bukit di Kalimantan :u00a0u00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit Lintangu00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit Langgarau00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit Kelamu00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit Potengu00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit Saranu00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit tiong Kandangu00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit Nyiutu00a0 u00a0u00a0u00a0- Bukit batu Daya4. Nama-Nama Sungai di Kalimantan :u00a0u00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Kapuasu00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Melawiu00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Landaku00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Baritou00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Banjaru00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Jembayanu00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Mahakamu00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Karang Mumusu00a0 u00a0u00a0u00a0- Sungai Kedang Pahu5. Nama-Nama Dataran rendah di Kalimantan :u00a0u00a0 u00a0u00a0u00a0-Ketapangu00a0 u00a0u00a0u00a0-Telukmelanou00a0 u00a0u00a0u00a0-Pangkalanbunu00a0 u00a0u00a0u00a0-Kulau Pembuangu00a0 u00a0u00a0u00a0-Kulau Kapuasu00a0 u00a0u00a0u00a0-Redebu00a0 u00a0u00a0u00a0-Selor6. Nama-Nama Pantai di Kalimantan :u00a0 u00a0u00a0u00a0- pantai Kakabanu00a0 u00a0u00a0u00a0- pantainya Sinka Islan Parku00a0 u00a0u00a0u00a0- pantainya Samber Gelapu00a0 u00a0u00a0u00a0- pantainya Maratuau00a0 u00a0u00a0u00a0- pantainya Sangalaki7. Nama-Nama Laut di Kalimantan :u00a0u00a0u00a0 - Laut Jawau00a0u00a0u00a0 - Laut Sulawesiu00a0u00a0u00a0 - Laut Natunau00a0u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 semoga jawaban kakak dapat membantu, apabila masih terdapat pertanyaan apa lain, jangan ragu ajukan pertanyaanmu di reactora.net ya.Detail TambahanKelasu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u00a0u00a0u00a0u00a0: VPelajaranu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 : IPSKategoriu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 : Kenampakan AlamKata Kunciu00a0u00a0u00a0u00a0 : Sungai, Gunung, Laut, Pantai, Lembah, Datarann Rendah, di Kalimantan. Kodeu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u00a0u00a0u00a0u00a0: -"}>" data-test="answer-box-list">


Anda sedang menonton: Nama pantai dan laut pulau kalimantan

*

1. Nama-Nama Gunungdi Kalimantan : 

- Gunung Kinabali

- Gunung Kemul

- Gunung Kelam

- Gunung Rumput

- Gunung Saran

- Gunung Kerihun

- Gunung Sarempaka

- Gunung mountain Lawit

2. Nama-Nama Lembahdi Kalimantan : 

- Lembah Danum

- Lembah Kahung

- Lembah Durian

- Lembah Sungai Gedhang

3. Nama-Nama Bukitdi Kalimantan : 

- Bukit Lintang

- Bukit Langgara

- Bukit Kelam

- Bukit Poteng

- Bukit Saran

- Bukit tiong Kandang

- Bukit Nyiut

- Bukit rock Daya

4. Nama-Nama Sungaidi Kalimantan : 

- Sungai Kapuas

- Sungai Melawi

- Sungai Landak

- Sungai Barito

- Sungai Banjar

- Sungai Jembayan

- Sungai Mahakam

- Sungai Karang Mumus

- Sungai Kedang Pahu

5. Nama-Nama Dataranrendah di Kalimantan : 

-Ketapang

-Telukmelano

-Pangkalanbun

-Kulau Pembuang

-Kulau Kapuas

-Redeb

-Selor

6.

Lihat lainnya: Batas Upah Jaminan Pensiun 2019, B 702 022021

Nama-Nama Pantaidi Kalimantan :

- pantai Kakaban

- pantai Sinka Islan Park

- pantainya Samber Gelap

- pantai Maratua

- pantai Sangalaki

7. Nama-Nama Lautdi Kalimantan :

- LautJawa

- LautSulawesi

-Laut Natuna

 

semoga jawaban kakak dapatmembantu, apabila masih terdapat pertanyaan apa lain, jangan ragu ajukanpertanyaanmu di reactora.net ya.

DetailTambahan

Kelas : V

Pelajaran : IPS

Kategori : Kenampakan Alam

KataKunci : Sungai, Gunung, Laut, Pantai,Lembah, Datarann Rendah, di Kalimantan.