SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC LỚP 3

 - GV tiếp tục liên lạc cùng với phụ huynh học viên về thực trạng học tập con em và giờ giấc học tập, theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh nhằm phát hiện sớm một dịch như bệnh tay chân miệng . Từ bỏ đó tất cả hướng giải quyết phù hợp.Bạn đang xem: ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm môn thể dục lớp 3

- Trước giờ dạy dỗ giáo viên kiểm soát sân bãi, khám nghiệm sự bình an của học sinh.

- Khi khuyên bảo một câu chữ nào kia trong tiết dạy giáo viên buộc phải phối hợp tốt với cán sự lớp sẽ giúp đỡ giáo viên tinh chỉnh lớp tập, giáo viên đi quan ngay cạnh sửa chữa, uốn nắn nắn, gíup đỡ phần nhiều em tập chưa hoàn chỉnh đặc trưng cần chú trọng đến khâu bảo hiểm để phòng dự phòng chấn thương cho những em.

 


Bạn đang xem: Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục lớp 3

*

*

*

Xem thêm:

*

*

78Download ai đang xem tài liệu "Sáng kiến ghê nghiệm một số biện pháp giúp học viên học giỏi bài thể dục cách tân và phát triển chung lớp 4 ngôi trường tiểu học Phương Trung I", để cài tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD
ngơi nghỉ trên

INH NGHIỆM :- Một vài ba nét bao gồm về tình trạng địa phương:1. Đặc điểm:a. Thuận lợi:Nhân dân làng mạc Phương Trung có truyền thống lâu đời hiếu học. Giao thông vận tải những năm gần đây đi lại sẽ thuận tiện. Trào lưu giáo dục ở trong nhà trường tiểu học Phương Trung I phần lớn năm vừa mới đây có những khởi sắc. đại lý vật hóa học đầy đủ, cơ ngơi nhà trường tương đối bảo vệ xanh- sạch sẽ - đẹp. đơn vị trường sẽ được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia quy trình tiến độ 1, ban ngành Văn hóa, trường học thân mật và gần gũi – học viên tích cực. Đội ngũ giáo viên tất cả chuyên môn, thân thiện , ý thức trách nhiệm cao trong công tác.b, khó khăn: Năm học tập 2013-2014 ngôi trường Tiểu học tập Phương Trung I, toàn trường có 710 em học tập sinh, nằm rải rác sinh hoạt 4 làng : thôn Tây Sơn, thôn thông thường Chính, xã Liên Tân, buôn bản Quang Trung. Đời sống nhân dân còn chưa cao . Cha mẹ các em phần lớn là có tác dụng nghề nông, điều kiện kinh tế còn gặp mặt khó khăn nên đk quan tâm, chăm sóc đến vấn đề học hành, quan trọng đặc biệt việc để ý đến rèn luyện giáo dục và đào tạo thể chất cho con trẻ còn những hạn chế, chưa thực sự chú trọng. Quality thể dục thể thao trong phòng trường một trong những năm cách đây không lâu đã được thổi lên nhưng không ổn định, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu yêu mong hiện nay. Học sinh chưa xuất hiện phong trào tập luyện nhằm tham gia những cuộc thi, những em còn trinh nữ khó, hổ hang khổ. Bố mẹ và bản thân các em còn coi nhẹ câu hỏi rèn luyện sức khoẻ, thường xuyên chỉ quan tâm đến kết quả học những môn văn hoá như Toán, tiếng Việt.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứuSau lúc tôi được nhà trường phân công dạy dỗ môn thể dục thể thao lớp 4 và bồi dưỡng học sinh xuất sắc môn thể duc lớp 4. - Môn thể dục ở trường tiểu học tập nói chung, bài bác thể dục cải cách và phát triển chung nói riêng, rất đặc biệt trong việc đào tạo và giáo dục các em. Để thu được hiệu quả cao vào tập luyện đòi hỏi giáo viên cần : - sinh ra trong học sinh những thói quen duy trì gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, lao đụng vừa sức,có vì thế thì unique môn thể dục bắt đầu thu được hiệu quả tốt. - Để đã đạt được những vấn đề trên cũng còn chạm chán nhiều trở ngại vì học sinh của trường phần nhiều các em là người dân tộc bản địa việc thu nạp heo sự gợi ý của thầy giáo còn hạn chế.Giáo viên luôn luôn luôn kiểm tra nhắc nhở để các em tiến hành đầy đủ, cần lý giải rõ mục tiêu của từng nội dung học new và phương pháp thực hiện. Dạy bí quyết phát hiện tại lỗi sai cùng có giải pháp sửa chữa,đánh giá kết quả thực hiện nay của học viên sau mỗi lần thực hiện, tạo điều kiện cho những em tập luyện sinh sống trường cũng tương tự ở mái ấm gia đình nhằm thu được kết quả cao hơn. Trên đấy là một số yêu thương cầu cần thiết không thể thiếu hụt trong việc cách tân và phát triển thể chất cho những em thông qua bài thể dục cách tân và phát triển chung lớp 4.LớpTổng sốHoàn thành tốtHoàn thànhChưa trả thànhSL%SL%SL%4A13412362264004A23312362164004A33211341967004A4361953174700CLB TDTT2500000 III. Gần như biện pháp đa số : biện pháp 1: xem thêm tài liệu- Tôi luôn ý thức được rằng việc dạy thể thao rất đặc biệt quan trọng vì nó làm cho các em bao gồm một khung hình khoẻ dạn dĩ . Cũng chính vì thế tôi thường phân tích các tài liệu giao hàng tốt mang lại môn thể dục cấp cho tiểu học tập .-Tôi liên tiếp nghiên cứu, tò mò các tài liệu tìm hiểu thêm như :-Ngoài ra tôi còn tham quan, tham khảo, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm của người cùng cơ quan trong câu hỏi rèn dạy thể dục cho học sinh lớp 4.-Tôi chú ý rèn luyện cho các em trong các giờ thể dục chính khoá tương tự như thể dục thân giờ.- Tôi thường xuyên động viên tuyên dương những học viên có tiến bộ về chữ viết, có ý thức tập luyện tốt-Tham khảo tài liệu chỉ dẫn thực hiện chuẩn kiến thức,kĩ năng môn thể dục ở tiểu học.- phân tích và vận dụng thông tư 32.- nghiên cứu giáo trình giải thích và cách thức thể dục thể thao( sách giáo khoa cần sử dụng cho sinh viên các trường đh thể dục thể thao) giải pháp 2: có tác dụng mẫuKhi laøm maãu, GV phaûi theå hieän ñuùng giuùp HS naém ñöôïc yeáu lónh cô baûn cuûa ñoäng taùc, hoïc sinh coù theå taäp laøm theo. Lúc giaûng daïy nhöõng ñoäng taùc môùi, phöùc taïp giaùo vieân phaûi laøm maãu 2-3 laàn. Laøm maãu laàn thöù nhaát caû ñoäng taùc hoaøn chænh vôùi toác ñoä bình thöôøng ñuùng nhòp ñoäng taùc, giuùp HS coù khaùi nieäm sô boä vôùi toaøn boä ñoäng taùc vaø gaây höùng thuù hoïc taäp đến HS. Khi laøm maãu laàn 2 coá gaéng thöïc hieän chaäm, ñoái vôùi nhöõng choã quan tiền troïng, GV coù theå vöøa laøm ñoäng taùc vöøa noùi ñeå nhaéc nhôû söï chuù yù cuûa SH. Laøm maãu laàn tía nhö laàn thöù nhaát, laøm maãu vôùi toác ñoä bình thöôøng phaûi hoaøn chænh, chính xaùc.-Laøm maãu phaûi keát hôïp giaûi thích, nhaéc hoïc sinh quan saùt nhöõng khaâu chuû yeáu. Khi giaûng daïy phaûi trình baøy moät caùch roõ raøng,nhaán maïnh ñieåm chuû yeáu, then choát cuûa ñoäng taùc vaø coù taùc duïng kích ham mê söï höùng thuù cuûa hoïc sinh thöïc hieän baøi taäp. Khi höôùng daãn HS baøi theå duïc phaùt trieån chung, neân söû duïng hình thöùc laøm maãu “soi göông” nghóa laø ñöùng ñoái dieän vôùi HS,maët vaø höôùng ñoäng taùc cuûa GV laø maët vaø höôùng ñoäng taùc cuûa hoïc sinh. Ví duï: Muoán höôùng daãn HS laøm ñoäng taùc “Tay phaûi dang ngang, chaân phaûi treân muõi baøn chaân” thì GV laøm ñoäng taùc ngöôïc laïi nhö: “Tay traùi dang ngang , chaân traùi kieãng treân muõi baøn chaân”. Caàn chuù yù tính töï nhieân cuûa ñoäng taùc vaø söï phoái hôïp nhòp nhaøng cuûa ñoäng taùc. Giải pháp 3: “Giaûi ưng ý kyõ thuaät”- vào giaûi mê say kyõ thuaät TDTT vieäc vaän duïng phöông phaùp giaûi thích laø giuùp hoïc sinh laø giuùp hoïc sinh coù muïc ñích, hieåu naém ñöôïc kyõ thuaät töøng phaàn ñoäng taùc, taïo ñieàu kieän cho HS tieáp nhaän baøi taäp chủ yếu xaùc veà maët kyõ thuaät,qua ñoù nhaèm hình thaønh bieåu töôïng chung veà ñoäng taùc mang đến HS. Thöôøng khi moâ taû phaûi dieãn ra ñoàng thôøi vôùi quaù trình laøm ñoäng taùc maãu.- Lôøi giaûi phù hợp cuûa GV caàn ngaén goïn, thiết yếu xaùc, deã hieåu. Vieäc giaûi ưng ý caàn ñöôïc chuù yù giuùp hoïc sinh naém vöõng neùt cô baûn kyõ thuaät vaø nhaán maïnh yeáu lónh cuûa ñoäng taùc đaõ hoïc, qua doù nhaèm cuûng coá kyõ naêng, kyõ xaûo vaän ñoäng, traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt maéc phaûi trong luyeän taäp, ñaùnh giaù ñöôïc yù thöùc thöïc hieän baøi taäp cuûa hoïc sinh. Do vaäy lôøi giaûi say đắm cuûa giaùo vieân coù yù nghóa ñaùng keå trong quaù trình taäp luyeän, hoïc taäp.-Trước giờ dạy dỗ giáo viên kiểm soát điều hành sân bãi, đánh giá sự an toàn của học tập sinh.-Khi hướng dẫn một nội dung nào kia trong tiết dạy giáo viên đề xuất phối hợp xuất sắc với cán sự lớp để giúp đỡ giáo viên tinh chỉnh và điều khiển lớp tập, cô giáo đi quan cạnh bên sửa chữa, uốn nắn, gíup đỡ đa số em tập không hoàn chỉnh đặc biệt cần chú trọng mang lại khâu bảo đảm để phòng dự phòng chấn thương cho những em.-Gv lý giải một đụng tác nào đó đề nghị nói rõ tên đụng tác .-Hướng dẫn học sinh xem tranh ,phân tích kỹ thuật cồn tác để biệt là đổi mới độ động tác nhằm nâng cấp kỹ thuật hễ tac..-Gv làm cho mẫu 2 lần 8 nhịp mang đến lớp coi vừa làm mẫu vừa so sánh kỹ thuật cho lớp nghe và giáo dục và đào tạo học sinh,tinh thần tiếp thu kiến thức cũng như công dụng của bài tập.-GV gọi 2 em lên tập test , mang đến lớp quan sát, GV cùng học viên nhận xét tuyên dương.-GV tinh chỉnh lớp tập , hô nhịp chậm đông đảo và đi quan liền kề sửa sai cho những em .-GV cho cán sự lớp điều khiển và tinh chỉnh lớp tập gấp đôi 8 nhịp , cô giáo đi giúp sức học sinh sửa sai.-Chia nhóm cho những em tập theo từng khoanh vùng đảm bảo bình yên , qui dịnh thời gian cụ thể cho những em tập , cô giáo nhắc nhỡ học sinh sửa không nên .-Tổ chức thi đua tổ với nhau tự đó gửi ra hiệ tượng khen và hình thức phạt. VD: Khi lý giải động tác "vươn thở" giáo viên đến lớp quan giáp tranh, đối chiếu kỷ thuật cồn tác nêu rõ công dụng của rượu cồn tác và giáo dục những em, rèn luyện liên tục , phạt triển tốt sức khỏe, tập phối hợp hít sâu thở ra và chú ý tập trung theo sự lí giải của cô giáo .- GV làm chủng loại động tác hướng dẫn thật kỹ “hô nhịp chậm kéo dài kết vừa lòng hít sâu thở ra” còn nếu như không hướng dẫn kỹ thì các em tập không hít sâu thở ra, không nên nhịp và biến độ hễ tác không đạt tác dụng cao cho các em. - phải cho 2 em học viên tập thử 2 lần 8 nhịp, lớp dấn xét tuyên dương. - GV hô nhịp chậm kéo dãn dài cho lớp tập, quan tiếp giáp sửa sai đến học sinh. - Cán sự lớp hô nhịp lớp tập , giáo viên giúp đỡ sửa sai cho các em. - GV chia nhóm tập theo từng khu vực vực, qui định thời gian , quan liêu sát trợ giúp học sinh sửa sai. - tổ chức triển khai thi đua tổ với nhau, giáo viên nhận xét tuyên dương. - Đại diện tổ thi đua, gia sư cùng học sinh nhận xét tuyên dương. Một vài lỗi học viên thường sai: tập trước nhịp, đưa tay dang ngang lên cao chưa thẳng không ngẩng đầu với hít vào. Vì vậy giáo viên đề xuất cho học viên xác xác định rõ hướng chuyển tay lên cao, lưu giữ rõ ngấc đầu và hít sâu thiệt kỹ. Khi hô nhịp, phân tích rượu cồn tác hướng dẫn bài tập các em không biết (hiểu chậm), giáo viên buộc phải hướng dẫn lý giải thêm để những em hiểu bởi cách: làm cho mẫu các lần, cho học sinh tập test lớp quan giáp nhận xét tuyên dương. Tổ chức triển khai thi đua tổ vơi nhau nhằm phát huy tính tích cực của các em. VD: phía dẫn học viên học"động tác toàn thân" giáo viên nêu rõ công dụng của rượu cồn tác và giáo dục các em phải có tin thần học tập tập động tác này còn có tác động mang lại toàn thân, sự phối hợp nhịp nhàng, phía dẫn thật cẩn thận như nhịp 1 bước chân trái sang trọng ngang một bước rộng hơn vai, mặt khác gập thân sâu, bàn tay đề nghị chạm mũi chân trái, thẳng chân, tay trái giơ trực tiếp lên cao, mặt phía sang trái. Nhịp 2 nâng thân thành đứng thẳng, nhị tay phòng hông ( ngón loại ở phía đằng sau ) căng ngực, góc nhìn phía trước. Nhịp 3 gập thân căng ngực, ngẫn đầu. Nhịp 4 về bốn thế cơ bản. Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4 cơ mà đổi bên. Trong lúc tập luyện học sinh thường tập không hết biến độ đụng tác như sống nhịp 1 tay phải những em chưa va được mũi chân trái , chân ko thẳng, tay trái giơ chưa thẳng lên cao. Từ kia gây ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng động tác(giáo viên yêu cầu thường xuyên hỗ trợ các em sửa sai, giải thích thêm) để những em tập không còn mất bắt buộc khuyết điểm.- gia sư cho học viên tập thử nhị em, nêu rõ công dụng động tác, biến độ rượu cồn tác và gia sư cùng lớp dấn xét tuyên dương.- học sinh tiến hành tập chính thức, cô giáo đi quan tiền sát giúp sức sửa sai.-Trong quá trình tổ chức cho học viên tập luyện hễ tác giáo viên bắt buộc hết sức chú ý về sảnh bãi, giải pháp tập luyện, đổi thay độ đụng tác cũng như cách thức tổ chức. Nếu giáo viên không làm xuất sắc vấn đề này thì khi thi đấu các em dễ bị chấn thương gây tư tưởng không an tâm cho học viên trong khi chơi thì công dụng của cồn tác không cao tay về mặt thể lực tương tự như sự phát triển về trí thức của những em. VD: Khi phía dẫn học viên học“động tác nhảy” giáo viên mang lại lớp quan sát tranh, phân tích kỷ thuật hễ tác, cô giáo làm mẫu gấp đôi 8 nhịp. Gọi học viên tập thử, lớp quan liền kề nhận xét tuyên dương , GV điều khiển và tinh chỉnh lớp tập giúp sức sửa sai cho các em. Chia học viên trong lớp thành những nhóm tập theo khoanh vùng có qui định thời hạn , dọn dẹp sân bãi sạch sẽ để khi học viên tập luyện không trở nên vấp yêu cầu gây chấn thương cho học sinh. GV nên tổ chức triển khai thi đua tổ với nhau , dấn xét tuyên dương. + Giáo dục học viên tinh thần học tập, sức cấp tốc và năng lực bật nhảy cho học sinh, cần phải có tin thần liên minh . + mang lại học sinh thay mặt đại diện nhóm thi đua tổ cùng với nhau, giáo viên cùng lớp thừa nhận xét tuyên dương . Học viên thường tập trước lệnh hoặc trước khi hô nhịp, nâng cánh tay chưa bởi vai ngón tay không khép lại . Học sinh đưa tay dang ngang lên rất cao hai tay vỗ vào nhau không ngẫng đầu. -Trong huấn luyện và giảng dạy phải đẩy mạnh tính lành mạnh và tích cực của học sinh bằng các biện pháp thi đua, thi đấu, biểu dương khen thưởng, cần nâng cao tính từ bỏ giác năng lực tự quản ngại của học sinh để đẩy mạnh tính chủ động tích cực trong học tập.-Phối hợp xuất sắc giữa rèn luyện chính khoá và luyện tập ngoại khoá: tiếng ra chơi, sinh hoạt dưới cờ, bầy dục thân giờ, tổ chức phong trào thể dục thể thao cho các em học viên chào mừng các dịp nghỉ lễ hội lớn, từ kia tuyển chọn phần lớn em có năng khiếu thể thao vào chuyển động viên của trường.-Tăng cường thay đổi cách tổ chức dạy học theo nhóm, để các em thi đua cùng với nhau, thừa nhận xét lẫn nhau kiểm tra quan sát và theo dõi bạn, để mang ý nghĩa tích cực, tính từ bỏ giác trong học tập.* nắm lại: Để các em học tốt bài thể dục trở nên tân tiến chung cô giáo cần:Chuẩn bị sảnh bãi trước khi lên lớp.Sân bãi phải sạch mát và không có chướng vật.Dụng cố gắng tập luyện không thiếu (như tranh, rượu cồn tác mẫu ....)Giáo viên nêu tính năng động tác (giáo dục học sinh).Hướng dẫn cồn tác cụ thể chính xác.Giáo viên có tác dụng mẫu, so sánh kỹ thuật rượu cồn tác .Học sinh lên tập test , lớp quan tiếp giáp nhận xét tuyên dương.GV tinh chỉnh lớp tập, quan liêu sát hỗ trợ học sinh sửa sai.Chia team tập theo từng quần thể vực, giao viên phải qui định thời hạn cụ thể.Tổ chức thi đua tổ ( nhóm) cùng nhau lớp dìm xét tuyên dương .Đại diện tổ ( nhóm ) thi đua với nhau GV thuộc HS thừa nhận xét tuyên dương .- Để những em học giỏi môn thể dục mà đặc biệt là học tốt bài thể dục cải cách và phát triển chung các em cần: +Thường xuyên rèn luyện để nâng cấp sức khoẻ và ngừng tốt những bài bầy đàn dục mà thầy giáo giao cho.Các em phải bao gồm tính trung thực trong luyện tập cũng tương tự trong lúc thi đấu trò nghịch và biết vận dụng vào cuộc sống. +Tập luyện ở nhà vào buổi sáng mỗi ngày nhằm nâng cao sức khõe. Ra đời thói quen tập luyện, cải thiện kỹ thuật cồn tác . +Các em phải có tính bảo quản đồ cần sử dụng của gia sư và chính của các em.Tham gia đầy đủ các cuộc chơi nhởi do đơn vị trường tổ chức. +Cần phải gồm trang phục thể dục để tập luyện thoại mái với tự tinh hơn . Giải pháp 4: Thöïc hieän khaåu leänh”- Khaåu leänh cuûa GV phaùt ra ra xaùc ñònh noäi dung thiết yếu xaùc, baét buoäc hoïc sinh haønh ñoäng theo .- Ví duï: khi hoâ ñoäng taùc “ Vöôn thôû’ GV duøng khaåu leänh ñieàu haønh : “Ñoäng taùc vöôn thôûchuaån bò” sau ñoù hoâ nhòp đến HS taäp.- Khaåu leänh ñöa ra phaûi ñuùng luùc, lôøi phaùt ra caàn coù söùc truyeàn caûm, roõ, nhanh, bao gồm xaùc. Leänh phaùt ra keùo daøi hôïp lyù, ñuû ñeå đến hoïc sinh chuaån trườn thöïc hieän lúc leänh phaùt ra. Vào giaûng daïy Theå duïc, khaåu leänh aùp duïng roäng raõi, tuy vậy ñoái vôùi HS tieåu hoïc khoâng neân söû duïng quaù nhieàu, gaây caêng thaúng vào tieát hoïc - mỗi giờ dạy dỗ thể dục là mỗi bước đi bởi hành động ví dụ trong quy trình biến mục tiêu giáo dục thành tác dụng thực tế. Bởi vì vậy mỗi giờ dạy đều bắt buộc làm cho học viên nắm được con kiến thức, kỹ năng, mục tiêu của bài xích tập được bồi dưỡng về phẩm chất, ý chí cửa hàng thể lực tăng tiến ko ngừng. Phương án 5: phối kết hợp giữa mái ấm gia đình và công ty trường*Đối với đơn vị trường: - Vào đầu xuân năm mới học công ty trường phối phù hợp với phụ huynh học sinh, tổ chức cho y tế địa phương chất vấn sức khoẻ cho học sinh để các em bao gồm một sức khoẻ xuất sắc trong học tập tập. - bên trường liên hệ thường xuyên mái ấm gia đình có con em mình khuyết tật, đặc biệt quan trọng một số em mắc bệnh tim. + vào lớp tất cả em mắc bệnh tim hoặc khuyết tật nhẹ thì gia sư không yêu cầu các em tập đúng biên độ đụng tác và lượng vận động của các em cũng nhẹ hơn lượng vận động của các em bình thường. Bài xích tập không yêu cầu các em tập hết trở nên độ đụng tác, tập không rất là mình như các em không giống trong lớp. +Ví dụ như "động tác nhảy "không yêu mong hay như các em bình thường mà còn tuyên dương thêm khi thấy em kia đã xong được bài tập. * Đối cùng với giáo viên: - GV liên tục liên lạc cùng với phụ huynh học sinh về thực trạng học tập con em mình và giờ đồng hồ giấc học tập, theo dõi tình trạng sức mạnh của học sinh nhằm phát hiện tại sớm một bệnh dịch như dịch tay chân mồm .... Từ đó tất cả hướng giải quyết phù hợp.- Trước tiếng dạy buộc phải nắm vững chắc những diễn biến sức khoẻ hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt, hiệu quả của bài trước những biến hóa tổ chức học tập tập, những vụ việc chung của lớp và phần nhiều em cá biệt. Từ đó kịp thời kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch mức độ hình thức, cách thức lên lớp.- Trước giờ dạy giáo viên kiểm soát sân bãi, khám nghiệm sự bình an của học tập sinh.- Khi gợi ý một câu chữ nào kia trong tiết dạy giáo viên phải phối hợp giỏi với cán sự lớp để giúp giáo viên tinh chỉnh lớp tập, gia sư đi quan tiếp giáp sửa chữa, uốn nắn nắn, gíup đỡ gần như em tập chưa hoàn chỉnh đặc biệt quan trọng cần chú trọng mang lại khâu bảo đảm để phòng dự phòng chấn thương cho các em.- Gv lý giải một động tác làm sao đó bắt buộc nói rõ tên cồn tác .- phía dẫn học sinh xem tranh ,phân tích kỹ thuật động tác để biệt là biến đổi độ cồn tác nhằm nâng cấp kỹ thuật đụng tac..- Gv làm mẫu 2 lần 8 nhịp mang lại lớp coi vừa làm chủng loại vừa so với kỹ thuật mang lại lớp nghe và giáo dục đào tạo học sinh,tinh thần học hành cũng như công dụng của bài tập.- GV gọi 2 em lên tập thử , mang lại lớp quan tiền sát, GV cùng học viên nhận xét tuyên dương.- GV điều khiển và tinh chỉnh lớp tập , hô nhịp chậm phần lớn và đi quan giáp sửa sai cho các em .- GV được cho cán sự lớp tinh chỉnh lớp tập gấp đôi 8 nhịp , giáo viên đi hỗ trợ học sinh sửa sai.- phân chia nhóm cho các em tập theo từng quanh vùng đảm bảo an ninh , qui dịnh thời gian rõ ràng cho những em tập , gia sư nhắc nhỡ học viên sửa không đúng .-Tổ chức thi đua tổ với nhau tự đó gửi ra hình thức khen và hình thức phạt. VD: Khi giải đáp động tác "vươn thở" giáo viên đến lớp quan sát tranh, phân tích kỷ thuật cồn tác nêu rõ tính năng của động tác với giáo dục các em, rèn luyện liên tục , phát triển tốt sức khỏe, tập phối hợp hít sâu thở ra và để ý tập trung theo sự khuyên bảo của giáo viên .- GV làm chủng loại động tác phía dẫn thật kỹ “hô nhịp chậm kéo dãn kết vừa lòng hít sâu thở ra” còn nếu không hướng dẫn kỹ thì các em tập ko hít sâu thở ra, sai nhịp và vươn lên là độ động tác ko đạt hiệu quả cao cho các em.- phải cho 2 em học sinh tập thử 2 lần 8 nhịp, lớp dìm xét tuyên dương.- GV hô nhịp chậm kéo dài cho lớp tập, quan gần kề sửa sai mang đến học sinh.- Cán sự lớp hô nhịp lớp tập , giáo viên giúp đỡ sửa sai cho những em.- GV phân chia nhóm tập theo từng khu vực vực, qui định thời hạn , quan liêu sát giúp đỡ học sinh sửa sai.- tổ chức thi đua tổ cùng với nhau, thầy giáo nhận xét tuyên dương. - Đại diện tổ thi đua, thầy giáo cùng học sinh nhận xét tuyên dương. +Một số lỗi học viên thường sai: tập trước nhịp, chuyển tay dang ngang lên cao chưa thẳng không ngẩng đầu và hít vào. Vày vậy giáo viên đề xuất cho học viên xác định rõ hướng gửi tay lên cao, lưu giữ rõ ngửng đầu cùng hít sâu thiệt kỹ. +Khi hô nhịp, phân tích hễ tác phía dẫn bài bác tập những em chưa biết đến (hiểu chậm), giáo viên bắt buộc hướng dẫn phân tích và lý giải thêm để những em hiểu bằng cách: có tác dụng mẫu những lần, cho học viên tập thử lớp quan giáp nhận xét tuyên dương. Tổ chức thi đua tổ vơi nhau nhằm phát huy tính tích cực của những em. VD: hướng dẫn học sinh học"động tác toàn thân" giáo viên nêu rõ tác dụng của động tác cùng giáo dục các em phải gồm tin thần học tập động tác này có tác động đến toàn thân, sự phối hợp nhịp nhàng, hướng dẫn thật kỹ càng như nhịp 1 bước chân trái sang trọng ngang một bước rộng rộng vai, đôi khi gập thân sâu, bàn tay đề nghị chạm mũi chân trái, trực tiếp chân, tay trái giơ thẳng lên cao, mặt phía sang trái. Nhịp 2 nâng thân thành đứng thẳng, nhị tay kháng hông ( ngón dòng ở vùng phía đằng sau ) căng ngực, góc nhìn phía trước. Nhịp 3 gập thân căng ngực, ngẫn đầu. Nhịp 4 về tứ thế cơ bản. Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4 tuy nhiên đổi bên. Trong những khi tập luyện học sinh thường tập ko hết biến độ hễ tác như sinh hoạt nhịp 1 cánh tay phải những em chưa va được mũi chân trái , chân ko thẳng, tay trái giơ không thẳng lên cao. Từ đó gây tác động rất các đến tính năng động tác(giáo viên cần thường xuyên giúp đỡ các em sửa sai, lý giải thêm) để các em tập không thể mất buộc phải khuyết điểm.- cô giáo cho học viên tập thử hai em, nêu rõ tác dụng động tác, trở thành độ động tác và giáo viên cùng lớp dìm xét tuyên dương.- học sinh tiến hành tập chủ yếu thức, thầy giáo đi quan liêu sát giúp sức sửa sai.- Trong quá trình tổ chức cho học viên tập luyện đụng tác giáo viên đề xuất hết sức chú ý về sân bãi, chế độ tập luyện, trở nên độ đụng tác cũng như phương pháp tổ chức. Nếu thầy giáo không làm xuất sắc vấn đề này thì lúc tập luyện các em dễ bị gặp chấn thương gây tâm lý không an tâm cho học viên trong khi thi đấu thì tác dụng của động tác không cao quý về mặt thể lực cũng như sự phát triển về trí thức của những em. VD: Khi phía dẫn học viên học“động tác nhảy” giáo viên mang lại lớp quan cạnh bên tranh, so với kỷ thuật cồn tác, giáo viên làm mẫu gấp đôi 8 nhịp. Gọi học sinh tập thử, lớp quan gần kề nhận