Tính từ chỉ tính cách con người trong tiếng anh

“TIMMY nhắm tới kim chỉ nam chế tạo một lịch trình giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho những người đi làm việc với rất nhiều câu chữ và năng lực ngay cạnh với môi trường xung quanh công sở. Tiếp cận vấn đề theo cách thức “Learning-By-Doing” nhằm học tập viên rất có thể vận dụng vào công việc thực tế tức thì sau mỗi buổi học tập.”

Đăng ký kết tức thì

Bạn đang xem: Tính từ chỉ tính cách con người trong tiếng anh


*

Xem thêm:

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mắt, hớn hsinh hoạt, tươi mỉm cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: rất có thể ham mê nghi, hoàn toàn có thể ưa thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu và dễ thương, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân thiết, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: nhân hậu hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: kiêu dũng, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài tía, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, ko bờ bến

Bright /braɪt/: lý tưởng, lý tưởng, nhanh khô trí, lạc quan, rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: thú vị, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: ttốt con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative sầu /kəʊˈɒpərətɪv/: tất cả tinh thần thích hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative sầu /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bị cắn bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào pngóng, thịnh biên soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: thánh thiện, êm ả dịu dàng, dìu dịu, hòa nhã

Glib /glib/: lỉm lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tốt đẹp nhất, đẹp đẽ, tốt vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: nhã nhặn, nhũn nhặn nhường

Imaginative sầu /ɪˈmædʒɪnətɪv/: bao gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bình, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: cần cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, vì chưng bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: hiền hậu, khoan dung

Modern /’mɔdən/: văn minh, tân thời

Naive sầu /naɪˈiːv/: nkhiến thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: gồm trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: nhuần nhuyễn, khéo léo

Smart /smɑːt/: tự tín, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: siêng học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Svào /strɒŋ/: khỏe mạnh mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong mỏi manh, dễ bị tổn định thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: trực tiếp thắn, ko đậy bít, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, cực nhọc sát, không tháo dỡ mở

Cold /kould/: giá lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng về trong, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: 1-1 thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: đam mê phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, nkhô nóng nhứa hẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, vui mắt, chuẩn bị, tán thành

Aggressive sầu /ə’gresiv/: tháo dỡ vát, xông xới, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình ảnh giác, lanh lợi, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: gợi cảm, hấp dẫn, cám dỗ, bao gồm duyên, có tác dụng mê mẩn, làm cho vẹo vọ lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm cho phúc, tuyệt làm việc thiện nay, trường đoản cú trọng điểm, tmùi hương bạn, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: giỏi, nhân hậu, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lượng, thành thạo, tốt, bao gồm khả năng

Caremiễn phí /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt độ tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng thoải mái, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mnghỉ ngơi, hào phóng, pngóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi msinh hoạt, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt giúp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinc nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: cởi vạt, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: trường đoản cú tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: linh hoạt, đầy sinc lực, mạnh khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, linh hoạt, lanh lợi

Tính từ bỏ chỉ tính bí quyết kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu ngạo, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tuyệt sai bảo người khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: trường đoản cú prúc, sang chảnh, tự thị từ bỏ đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu kỳ, tự phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham mê vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, khó tính, cáu

Artful /’ɑ:tful/: man trá, tinch rỡ ràng, quỷ quyệt, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ thẹn, hổ thứa hẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tmê mẩn lam

Awful /’ɔ:ful/: khôn xiết giận dữ, giận dữ vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: xuất xắc gắt, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: ti tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ, thô tục, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): xấc xược, lếu xược

Careless /’keəlis/: thiếu cẩn trọng, sơ sểnh, lơ đphưỡn, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô dạy dỗ, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, cuồng loạn, dở người xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (khổng lồ be cross with somebody: cáu cùng với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: tục tằn, thông tục, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, rỡ vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn nhẫn, có huyết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: vụng về về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tốt thiếu tín nhiệm,xuất xắc chỉ trích cay độc, tuyệt nhạo báng, giễu cợt